Taluka list

जिल्हा पात्र महसूल

बीड
धोंडराई
गोमळवाडा
होळ
कुर्ला
नाळवंडी
कावडगाव
टीदुड
दपलावडगाव
ब्रंहानाथ वेळंब
पाचेगाव
पाडलशिंगी
पारगाव शिरस
पेंडगाव